thể thao

Gá bạc lấy tiền chạy thận

Mỗi tuần chạy thận 4 lần, sức khỏe yếu, không nghề nghiệp, Lộc kiếm tiền chữa bệnh bằng việc gá bạc dù biết vi phạm pháp luật. Ngày 29/9, Phạm